Schlagwort: Shoji Hano / Toshimaru Nakamura/Tetuzi Akiyama